§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powi- nien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3 na pobyt stały w projekcie budowlanym. Polska Norma PN-B-03430:1983/Az3:2000P "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania" określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć) dla poszczególnych pomieszczeń i wynosi odpowiednio:
Typ pomieszczenia Strumień powietrza [m3/h]
Kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową 70
Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu do trzech osób 30
Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób 50
Dla kuchni bez okna zewnętrznego lub wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną 50
Dla łazienki z ustępem lub bez 50
Dla oddzielnego ustępu 30
Dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (garderoba, schowek) 15
Czy istnieje obowiązek stosowania nawiewników okiennych?

§ 155.

3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. (patrz tabela powyżej)

Obowiązkiem jest stosowanie urządzeń nawiewnych w jakiejkolwiek przegrodzie zewnętrznej(ściana, okno, drzwi balkonowe itd.)
Na jakiej wysokości montować kratkę wentylacyjna?

Kratka wentylacyjna, przez którą powietrze dostaje się do kanału wywiewnego musi być umieszczona możliwie blisko sufitu. Jej górna krawędź nie może być niżej niż 15cm od sufitu aby powietrze bez przeszkód napływało do kanału.

Czym grozi brak napływu świeżego powietrza z zewnątrz:
 1. niedobór powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach co prowadzi do ryzyka wydzielenia szkodliwego tlenku wegla!
 2. nawiew powietrza zewnętrznego przez kratki wentylacyjne w kuchni i łazience!
 3. roszenie się pary wodnej na szybach oraz innych chłodnych powierzchniach, np. ściany i meble
 4. zrost wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów na profilach okiennych, pod parapetem, w narożu pokoi
Należy mieć na uwadzę że brak nawiewu nie tylko obniża komfort użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców , którzy mogą odczuwać zmęczenie, ból i zawroty głowy; podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia gardła, podrażnienia skóry, uczulenia, alergie;
Gdzie należy montować kratki wentylacyjne:
 1. kuchniach
 2. łazienkach
 3. pomieszczeniach bezokiennych (schowkach, garderobach)
 4. w pokojach górnej kondygnacji dla mieszkań dwupoziomowych
 5. pomieszczeniach, które są oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od kuchni, łazienki lub toalety
 6. w pomieszczeniach technicznych według odrębnych przepisów (kotłownie, rozdzielnie, magazyny paliwa, itd.)
Wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych (kominów)
 • Najmniejszy wymiar kanału prostokątnego musi mieć co najmniej 10 cm. W praktyce nie prowadzi się żadnych obliczeń, a wymiary przekroju kanałów przyjmowane są zwyczajowo 14x14 cm lub 14 x 21 cm.
 • Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu (Wymaganie uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych)
 • Przewód kominowy ma zapewniać szczelność
 • Materiały, z których wykonane są konstrukcje przewodów kominowych, powinny być niepalne i posiadać odpowiednią odporność ogniową
 • Przekrój komina powinien być bez zawężeń na całej swojej długości
 • Nie dopuszcza się stosowania zbiorczych przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych
 • Kominy powinny umożliwiać dostęp do okresowego czyszczenia i kontroli w trakcie eksploatacji
 • Komin jako konstrukcja budowlana powinien spełniać podstawowe wymagania stawiane przez Prawo budowlane!


Cytat

Jak kominiarza,
Tak dziennikarza
Zawód diable trudny:
Czyści – a sam brudny.

Aleksander Fredro