W jakich przypakach stosuję się nasady kominowe

  1. W budynkach usytuowanych w I I i I I I strefie obciążeni a wiatrem, określonych Polskimi Normami , należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań § 146 ust. 1. (dostęp do czyszczenia)
  2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.
  3. Wymagani a ust. 1 i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalani a z mechanicznym pobudzani em odpływu spalin.

Czytaj więcej.
W kategori znajduję się 4 wpisów.